mei 27, 2024

Veenweide

De CO2-discussie vraagt om een actieve aanpak, ook van de waterschappen

De toegenomen CO2-uitstoot heeft grote gevolgen voor de waterschappen: klimaatveranderingen en de zeespiegelstijging. Waterschappen zijn op verschillende manieren betrokken bij de CO2-discussie. Op de eerste plaats moeten wij als verantwoordelijke overheden onze bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot. Terecht zetten we dan ook gezamenlijk in om in 2025 energieneutraal te zijn. Door energiebesparingen en door duurzame energie kunnen we zo een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Naar mijn mening moeten de waterschappen daarbij een voorbeeldfunctie vervullen en gelukkig doen zij dat ook.

Ook de veenweideproblematiek en de bodemdaling heeft grote impact op het werk van het waterschap. Minder bodemdaling betekent daarbij ook minder CO2-uitstoot. De waterschappen gaan nu vaak uit van “peil volgt functie”. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat bij het huidige beleid van peilindexatie de emissie uit landbouwgronden ongeveer 4 miljoen ton CO2is. Als de waterschappen echter zouden overgaan tot peilfixatie, dan zou dat leiden tot een reductie van ongeveer 1 miljoen ton CO2. Maar dat betekent wel dat de functie van het gebied verandert. Ook onderwaterdrainage kan een belangrijke reductie geven van 0,9 miljoen ton CO2. Kortom, de activiteiten van het waterschap hebben een grote invloed op de CO2-problematiek. En daarbij past geen passieve houding.

Rijk, provincie en gemeente zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en daarmee voor de functietoewijzing aan gebieden. En de waterschappen, verantwoordelijk voor het waterbeheer, faciliteren daarna die vastgestelde functies. Rijk, provincie en gemeente, de algemene democratie, zijn zo de eerst verantwoordelijke voor de veenweideproblematiek en de bodemdaling en daarmee ook voor de CO2-uitstoot die daarvan het gevolg is. Maar dat beleid heeft grote consequenties voor het waterbeheer, de verantwoordelijkheid van het waterschap. De aanpak van de bodemdaling en de CO2-problematiek vraagt dan ook om een actieve en gezamenlijke aanpak van alle partijen, de algemene democratie en de functionele democratie, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.

Anno 2018 kan een modern waterschap niet anders dan een actief beleid voeren ten aanzien van de maatschappelijke problemen waarmee het te maken krijgt, betrokken bij de maatschappij en verantwoordelijk voor het waterbeheer. Dat is onze core business, daarin zijn we goed en dat moeten we maatschappelijk inzetten.

 

Rob Veenman

hoogheemraad Integraal waterbeheer en Wegen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier