juli 17, 2024

Wat doen we nu al?

De waterschappen hebben eigenlijk een aantal hele duidelijke taken: Water keren, water beheren en water zuiveren. Zo zorgen we voor droge voeten en schoon en gezond water.

Om dat te kunnen doen, hebben we u als inwoners nodig, maar ook heel veel andere gebruikers en belanghebbenden in ons gebied. We werken daarom heel veel samen met andere overheden zoals gemeentes en de provincie, maar ook met bedrijven, belangengroeperingen zoals de sport- en beroepsvissers, de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Landschap Noord Holland en bijvoorbeeld de Stichting tot behoud van de Kalverpolder.

Met al deze organisaties en u als inwoners willen we samenwerken, en dat moeten we ook, Noord Holland droog en bewoonbaar houden doen we met u en voor u!

Hieronder ziet u een klein overzicht van de samenwerkingen waar we bij zijn.

Samen Blauwgroen

In het netwerk van Samen Blauwgroen werkt HHNK ambtelijk en bestuurlijk samen met alle 26 gemeentes in ons gebied om het gebied klimaatbestendig in te richten. We overleggen met 26 wethouders over ruimtelijke adaptatie en zorgen ervoor dat er aandacht is voor klimaatbestendig bouwen en inrichten van de openbare ruimte.
Als inwoner van een stad of dorp ondervindt u er de gevolgen van als er verkeerde keuzes worden gemaakt.

Wilt u meer weten over het netwerk Samen Blauwgroen? Klik dan hier.

,,Als bestuurder van het waterschap is het noodzakelijk om goed contact te hebben en gemeentes te adviseren over het klimaatbestendig inrichten van hun openbare ruimte en omgeving. U als inwoner krijgt er last van als er geen rekening wordt gehouden met wateroverlast of hitte.”

Klazien

Waterrecreatie Nederland

Vanuit de Unie van Waterschappen zijn we vertegenwoordigd in het bestuur van Waterrecreatie Nederland. Waterrecreatie is een belangrijke sector in de bijdrage aan het tegengaan van vervuiling en het signaleren van knelpunten.
In het bestuur van Waterrecreatie Nederland zijn vele belangen vertegenwoordigd, kleine bootjes, grote jachten en alle andere vormen van waterrecreatie. Het is best lastig soms om alle belangen te begrijpen, vanuit het waterschap staat het belang om de kwaliteit van water en het goed zorgen voor water altijd voorop!

Wilt u meer weten over Waterrecreatie Nederland? Klik dan hier

,,We houden allemaal van water, we zwemmen, varen en spelen erin. Dat dit invloed heeft op de kwaliteit van water is ons niet altijd duidelijk. Bij waterrecreatie hoort ook de zorg voor het opruimen van je afval, en zorgen dat het water en de daarbij behorende natuur geen schade ondervindt van ons plezier. Alleen als we daar samen om denken, blijft water een heerlijke goedje om van te genieten met elkaar!”

Klazien

Metropool Regio Amsterdam

In de Metropool Regio Amsterdam (MRA-overleg) worden afspraken gemaakt over de toekomst van het zuiden van ons gebied. Voor het waterschap is het belangrijk om deel te nemen omdat de ontwikkelingen in dit gebied van invloed zijn op de waterhuishouding. We waken ervoor dat de ontwikkelingen die in de toekomst gepland staan klimaatadaptief worden gedaan. Dat betekent dat – dat de risico’s van overstroming beperkt moeten worden -er moet voldoende ruimte over blijven voor waterberging, ook in periodes van hevige neerslag of grote toevoer vanuit de rivieren – er moet ruimte zijn voor voldoende zoetwater in tijden van droogte – en de steden moeten voldoende beschutting en verkoeling brengen bij extreme hitte.
Ook functies in het gebied die veel water vragen (datacenters) moeten goed doordacht worden voordat ze in een gebied gepland worden. Bij nieuwe ontwikkelingen willen we dat het gebied zo wordt ingericht dat gevolgen van wateroverlast door regen, een overstroming of zeespiegelstijging zoveel mogelijk beperkt worden.

Wilt u meer weten over de MRA – overleggen? Klik dan hier.

“De vele ontwikkelingen in ons gebied en de enorme vraag om woningen vraagt om een brede blik en alles met elkaar in verband vorm geven. Als er gebouwd wordt in een gebied waar wateroverlast kan ontstaan heeft uiteindelijk degene die er woont natte voeten. Een inwoner heeft nauwelijks inzicht en inspraak over de woningbouwlocaties waar dat kan gebeuren. Gemeentes en provincie moeten samen optrekken met het waterschap om de juiste functie in het juiste gebied toe te laten. Het waterschap kan daarin adviseren met alle kennis die het heeft van het watersysteem.”

Klazien

Het Westfries Genootschap

Het Westfries Genootschap is een vereniging die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van de cultuur en de historie van Westfriesland. De vereniging werd in 1924 opgericht onder de naam Historisch Genootschap Oud West-Friesland.

Wilt u meer weten van Het Westfries Genootschap? Klik dan hier.

“Het Westfries Genootschap zet zich in voor het behoud van de historie van Westfriesland. Voor het watererfgoed en als erfgoed-liefhebbers zien we dat ze hele mooie dingen doen voor de streek. En onze prachtige Westfriese Omringdijk behoort ook tot dit cultuurhistorische deel van Westfriesland. Het verleden van Noord Holland vertelt ons heel veel, ook hoe we in de toekomst de uitdagingen om droge voeten te houden aan moeten gaan.”


Klazien

Platform Slappe Bodem

Platform Slappe Bodem is een samenwerking voor en door lokale en regionale overheden. Gevoed door bestuurlijke en ambtelijke ervaring uit de praktijk en de expertise van kennisinstituten werkt het Platform Slappe Bodem aan bewustwording en agendering van bodemdaling binnen diverse nationale, lokale en regionale beleidsvelden en agenda’s. Doelstelling van het Platform Slappe Bodem is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door bewuste keuzes voor de (middel)lange termijn te maken.

,,Wonen en leven in een gebied met een slappe of zakkende bodem heeft vergaande gevolgen. Niet alleen voor huizenbezitters die kampen met een fundering die het begeeft, maar gemeentes in zo’n gebied zijn veel meer geld kwijt aan onderhoud van bijvoorbeeld hun riolering. Het waterschap heeft ook last van een slappe bodem, onze gemalen moeten stevig staan en daarnaast zakt de bodem dus moeten we uiteindelijk hoger kunnen oppompen. Bodemdaling en een slappe bodem is daarom ook een probleem van ons allen en kennis delen is daarom van belang. Het platform is het netwerk voor kennisdeling en van daaruit vragen we ook aandacht voor deze problematiek.

Klazien