juli 17, 2024

Bodemdaling, veenweiden & slappe bodem

Er is veel te doen over bodemdaling en het veenweidegebied. Als waterschap hebben wij vooral een adviserende rol en leveren we kennis. HHNK heeft daarom een feitenrelaas gemaakt over veenweide. Het geeft een mooie inkijk in wat er is, en wat er speelt.

Daarnaast is de slappe bodem ook een punt van zorg in West een Noord Nederland. Vooral het zuiden van ons waterschapsgebied heeft te maken met een slappe bodem Wie herkent niet de enorme kuilen op de A10 wanneer je naar het zuiden rijdt?
Bewoners, bedrijven en overheden werken samen aan oplossingen hiervoor. Klazien is vice-voorzitter van het Platform Slappe Bodems. Dit platform brengt partijen samen en zorgt dat kennis wordt ontwikkeld en overgedragen, zowel aan inwoners van het gebied als aan andere organisaties en overheden.
Het is van belang dat ook de diverse ministeries inzien dat bodemdaling niet enkel een probleem van inwoners of huizenbezitters is, maar dat we met elkaar naar oplossingen moeten zoeken.

Op de website van HHNK staat meer over bodemdaling. https://www.hhnk.nl/bodemdaling

HHNK heeft een feitenrelaas laten opstellen over het veenweidegebied. Klik hier om de pagina te openen waar u het kunt lezen: Feitenrelaas van het veenweidegebied HHNK.