mei 27, 2024

Even beschouwen 2016

Afgelopen woensdag vergaderden we met het voltallige bestuur in Edam. Op Philippine na dan want die had flink de griep te pakken. We hebben een beschouwing gehouden over de stand van zaken het afgelopen jaar. We blijven scherp, maar kunnen ook tevreden zijn. Lees hieronder de algemene beschouwingen van Groen, Water & Land.

Voorzitter,
De fractie van Groen, Water & Land  wil we de organisatie danken voor het opstellen van de begroting, de opzet is duidelijk en we zijn niet verrast door onverwachte mee- of tegenvallers. Dat geeft aan dat we in-control zijn voor wat betreft de financiën.

Als fractie van Groen, Water & Land, zijn we er trots op dat er de afgelopen periode veel is bereikt, er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd organisatie breed waar we langzaamaan de vruchten van gaan plukken.

Uiteraard zijn er ook punten van aandacht. Een aantal van onze speerpunten zijn inmiddels bij u wel bekend. En dan met name de informatievoorziening. Al eerder heeft GWL hier opmerkingen over gemaakt. We vinden het eigenlijk wel treurig dat we nu toch moeten constateren dat hier weinig tot geen aandacht voor is.
De vraag-gestuurde website is allerminst klantvriendelijk en het zoeken naar informatie levert teleurstellende gegevens op. Dat zorgt ervoor dat we als organisatie niet transparant en duidelijk overkomen. De vergaderstukken zijn slecht te vinden, laat staan oudere informatie zoals eerder genomen bestuursbesluiten. We vinden dit zeer onwenselijk, als we digitaliseren, moeten wij ervoor zorgen dat de informatie zichtbaar en vindbaar is. Er staan grote projecten op stapel, goede informatievoorziening is dan echt cruciaal.
We willen u dan ook uitnodigen om komend jaar met een voorstel te komen om de informatievoorziening nu echt structureel te verbeteren.

Dan de samenwerking met alle andere partijen in ons beheersgebied.
GWL blijft erop hameren dat samenwerking noodzakelijk is om alle opgaven en doelen die we willen bereiken te halen. We doen ons best, maar het kan beter. Als voorbeeld noem ik de samenwerking in Amsterdam tussen het waterschap en de gemeente in Rainproof. De problemen die een veranderend klimaat met zich meebrengt, kunnen wij als waterschap niet alleen oplossen. Daarvoor hebben we andere overheidsinstanties, bedrijven en inwoners nodig. Zij moeten meedenken hoe we de openbare ruimte zo kunnen inrichten dat wij de steeds vaker optredende clusterbuien en periodes van droogte en hitte goed kunnen opvangen. Tijdens de afgelopen Deltadag werd hier ook de nadruk op gelegd. Ik zou graag zien dat we binnen HHNK naar brede oplossingen zoeken en naar een integrale aanpak van alle opgaven die er liggen. Wat Groen, Water & Land betreft is Den Oever daarbij een voorbeeld van hoe het juist niet moet, met de oogkleppen op naar één facet kijken en voorbij gaan aan de samenhang in een gebied.

Daarnaast blijft de waterkwaliteit een bron van zorg. Dat kan en moet beter. Uit het recent verschenen RIVM rapport blijkt dat er jaarlijks 17 ton gewasbeschermingsmiddelen, en 140 ton medicijnresten in het oppervlaktewater komen. We zullen breder en actiever moeten inzetten op verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook hier kan de samenwerking met andere partijen in ons beheersgebied verbeteren.

Samengevat:  GWL zal communicatie, informatie en samenwerking onder uw aandacht blijven brengen. We zijn positief over de financiële aspecten van de begroting, waarin we binnen de marges in staat zijn het werk uit te voeren zonder de belasting te moeten verhogen. Daarbij spreek ik ook dank uit aan de organisatie die de afgelopen jaren flinke stappen voorruit heeft gezet in het verder professionaliseren in een veranderende omgeving.
Klazien Hartog, Fractievoorzitter Groen, Water & Land