Onze visie

De lokale maat in waterbeheer
met lokale kennis en betrokkenheid

Klik hier voor de pdf-versie van onze visie

 

Een praktisch waterschap voor iedereen!
Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten
Met een rechtvaardige waterschapsbelasting
Duurzaam en met respect voor de omgeving
Met een zakelijk en deskundig bestuur
Voor u en samen met u!

 

De Visie van het waterplatform Groen, Water & Land

 

– Een praktisch waterschap voor iedereen!

Groen,Water&Land (GW&L) is hét waterplatform in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en de grootste fractie in het algemeen en dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Politiek ongebonden en voor alle inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij het waterbeheer. Met respect voor alle belangen, van stedeling tot agrariër en van ondernemer tot recreant. Voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten en met een rechtvaardige belastingheffing.

De organisatie van het Nederlandse waterbeheer wordt, zeker in het buitenland, hoog geprezen. Het waterschap is namelijk een echte doe-democratie, gericht op de uitvoering van de specifieke taken: waterveiligheid, watersysteembeheer en waterzuivering. En door de eigen belastingheffing kan het waterschap onafhankelijk en doelgericht functioneren voor een zo efficiënt mogelijk beheer.

Waterbeheer in een land dat voor een belangrijk deel onder de zeespiegel ligt, heeft een absolute prioriteit. Daarom hebben de waterschappen slechts één beperkte en duidelijk omschreven taak: zo goed mogelijk waterbeheer tegen zo laag mogelijkekosten. Daarmee zijn waterschappen ‘functionele democratieën’ met een geslotentakenpakket en sterk op de uitvoering gericht. Dit in tegenstelling tot dezogenaamde ‘algemene democratieën’, zoals het Rijk, provincies en gemeenten, dieop een breed terrein beleidsvormend zijn en daarmee constant afwegingen moeten maken.

 

Politiek ongebonden
Met respect voor alle belangen
Voor een robuust en toekomstbestendig waterbeheer

 

– Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geeft jaarlijks meer dan 200 miljoen belastinggeld uit. Dat is maatschappelijk geld, uw en ons geld, en daarop dient dan ook maatschappelijk toezicht te zijn in de vorm van een gekozen bestuur. Maar er moet ook toezicht zijn op de uitvoering van de werkzaamheden. Dat moet zo doelgericht en efficiënt mogelijk en in samenwerking met alle belanghebbenden. Samen met u en met respect voor alle betrokken belangen.

Groen,Water&Land is als waterplatform een actieve organisatie die het werk van het hoogheemraadschap nauwlettend volgt. Met deskundige en kritische bestuurders, met lokale kennis en inzichten en met een actieve en betrokken achterban. Zo kan GW&L de belangen, kennis en inzichten vanuit de regio en vanuit de achterban inbrengen bij het werk van het hoogheemraadschap. En andersom informeert GW&L de achterban en andere geïnteresseerden over het werk van het waterschap. Voor betrokken burgers en voor een betrokken hoogheemraadschap.

Groen,Water&Land wil samen met u als inwoner of ondernemer, agrariër of recreant werken aan een doelgericht en slagvaardig hoogheemraadschap, met praktische oplossingen en beperkte kosten. Niet met papieren plannen, maar met een concrete en realistische aanpak. In samenwerking met alle betrokkenen. Niet met prestigieuze, grootschalige en kostbare projecten, maar met gewone en goedkope oplossingen. Niet met grijze streepjespakken, maar met blauwe overalls aan het werk.

 

Open en transparant
Samen met alle betrokkenen
Praktisch en met een gebiedseigen aanpak

 

– Met een zakelijk en deskundig bestuur

Waterschappen waren vroeger de trots van Nederland, hard werkend en innovatief strijdend tegen het water. Die spirit moet terug. Onze voorouders hebben het land vooral met praktische oplossingen veroverd op het water en de natuur, nauw samenwerkend in het Hollandse polderland. Ook nu de waterschappen steeds groter zijn geworden, mag men die praktische aanpak aan de basis niet uit het oog verliezen. In samenwerking met inwoners en ondernemers, met agrariërs en stedelingen, met gemeenten en andere overheden. Met lokale oplossingen als het kan, met een centrale aanpak alleen als het moet.

Een praktische organisatie zoals het hoogheemraadschap vraagt om praktische, deskundige bestuurders die betrokken zijn bij de regio. Het waterschap behoort dan ook geen plaats te zijn voor baantjesjagers en politieke hobbyisten. Groen,Water&Land komt daarom met deskundige en betrokken bestuurders, met kennis van zaken en met een breed netwerk in de regio. Ook het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap moet naar de mening vanGroen,Water&Land gevormd worden op basis van kennis en ervaring en niet op basis van politieke achtergrond of machtsverhoudingen. Wij gaan dan ook uit van een zakelijk dagelijks bestuur met kundige bestuurders met een breed draagvlak.

 

Praktisch en betrokken
Innovatief met behoud van het goede
Lokaal als het kan en alleen centraal als het moet

 

– Duurzaam en met respect voor de omgeving

De bodem daalt, de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert. Zo nemen de heftige clusterbuien sterk toe, terwijl ook de perioden van langdurige droogte steeds langer worden. Deze aspecten beïnvloeden het werk van het hoogheemraadschap in belangrijke mate, zowel op de korte als op de lange termijn.

Een goed en gezond waterbeheer dat toekomstbestendig is, houdt rekening met de gebiedseigen kenmerken en is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Het gebied van het hoogheemraadschap is veel te groot en divers voor een uniforme aanpak. Het veenweidegebied, de droogmakerijen, het kleigebied van West-Friesland, de zandgronden in de binnenduinrand, het eiland Texel en meer hebben allemaal hun eigen specifieke mogelijkheden en moeilijkheden. Door het beheer aan te passen aan het gebied kan een watersysteem ontstaan dat goed is voor de mens en de natuur, voor de recreant en de agrariër.

Het hoogheemraadschap heeft een belangrijke voorbeeldfunctie bij het bestrijden van de klimaatveranderingen. Het is daarom belangrijk het beleid en het beheer zo duurzaam mogelijk in te richten. Maar duurzaamheid betekent ook respect voor het verleden, voor het landschap en de cultuurhistorie.

Een toekomstbestendig beheer
Duurzaam in beleid, beheer en uitvoering
Respect voor het landschap en de cultuurhistorie
Een gebiedseigen aanpak voor een gezond watersysteem

– Voor u en samen met u!

Het hoogheemraadschap werkt als overheid voor en samen met u en daarmee is het hoogheemraadschap ook van u en ons. Het is belangrijk dat het werk samen met alle betrokken inwoners en bedrijven wordt uitgevoerd. Veel praktische en regionale kennis is nog aanwezig bij de lokale inwoners, ondernemers en agrariërs, gemeenten en andere overheden. Door een goede samenwerking kan het Hoogheemraadschap deze lokale kennis omzetten in functionele en kostenbewuste oplossingen. Maar samenwerken doe je niet alleen op de momenten dat het je goed uitkomt. Goede relaties bouw je in de loop van de tijd op door een open en transparant beleid en door ook oog te hebben voor de belangen, ideeën en wensen van anderen.

Dankzij het werk van het hoogheemraadschap kunt u wonen, werken en recreëren in Hollands Noorderkwartier. Ook bij de invulling daarvan kan het hoogheemraadschap een belangrijke rol spelen. Recreatief en agrarisch medegebruik van dijken en waterbergingen, schaats- en kanoroutes behoren in eerste instantie niet tot de taken van het hoogheemraadschap, maar men kan wel heel behulpzaam zijn bij de realisatie ervan.

Het wegbeheer behoort naar de mening van Groen,Water&Land tot de verantwoordelijkheid van het Rijk, de provincie en de gemeente. Het is dan ook het streven om de wegen die het hoogheemraadschap nu nog beheert, voor zoveel mogelijk, over te dragen aan de gemeenten. Wel is het daarbij belangrijk dat de financiële consequenties daarvan goed en verantwoord wordt geregeld.

 

Met de inzet van lokale kennis
Ondersteuning bij schaats- en vaarroutes
Met aandacht voor recreatief en agrarisch medegebruik
Verantwoorde overdracht van de wegen naar de gemeenten

 

– Met een rechtvaardige waterschapsbelasting

Het hoogheemraadschap bekostigt de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor ongeveer tachtig procent via de eigen waterschapsbelastingen, terwijl het overige deel wordt gefinancierd door subsidies, bijdragen van derden en meer. Zo is het hoogheemraadschap financieel onafhankelijk en kan alle aandacht gericht worden op de primaire taak: veilige dijken, droge voeten en schoon water. Maar dat betekent ook dat het hoogheemraadschap sober en doelmatig zal moeten werken, efficiënt en effectief, met zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Want een euro kun je maar één keer uitgeven.

Bij de financiering van de waterschappen staat de relatie “belang, betaling, zeggenschap”voorop. De hoogte van de waterschapsbelasting is dan ook afhankelijk van het belang en het profijt dat iemand heeft bij de activiteiten van het hoogheemraadschap. Dat is een uitgangspunt waar Groen,Water&Land voor 100 procent achter staat en waar wij al meer dan dertig jaar hard voor vechten. Daarbij dient de verhouding tussen belang en betaling gebaseerd te zijn op harde, controleerbare feiten en moeten de kosten van de ene groepering niet afgewenteld worden op een andere.

 

Sober en doelmatig
Belasting op basis van belang en profijt
Een goed kwijtscheldingsbeleid voor minder draagkrachtigen

 

Samengevat

 • De lokale maat. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Daarom zal men terug moeten naar de basis: naar u als inwoner, als stedeling of agrariër, als ondernemer of recreant. En daarom komen wij met bestuurders vanuit uw regio: betrokken, met kennis van zaken en met kennis van de regio.
 • Dubbeltjes kun je nog steeds omdraaien. Andermans geld uitgeven is heel gemakkelijk. Maar juist met geld van ons allen zal je sober en doeltreffend moeten omgaan.
 • Dijken zorgen voor veiligheid. Papieren plannen niet. Het wordt dan ook tijd voor praktisch werk, samen met u als inwoner en samen met gemeenten, bedrijven en andere organisaties.
 • Schone sloten zijn voor iedereen belangrijk. Waterberging wordt met de dag belangrijker en sloten en plassen zijn daarbij onmisbaar. Geen prestigieuze, grootschalige en kostbare plannen, maar gewone, goedkope en praktische oplossingen.
 • Waterschappen waren vroeger de trots van Nederland. Hard werkend en innovatief strijdend tegen het water. Die spirit moet terug. Geen grijze streepjespakken, maar blauwe overalls aan het werk.
 • Veiligheid en een schoon milieu zijn voor iedereen belangrijk. Dat betekent dan ook samen met iedereen aan de slag. Een open organisatie met een duidelijk beleid is daarom absolute noodzaak.
 • Overheden zijn van ons allemaal Betrouwbaar en degelijk, met aandacht voor alle belangen: landbouw en natuur, bewoners en bedrijfsleven. Met een rechtvaardig beleid en rechtvaardige belastingen.
 • Waterschappen zorgen al eeuwenlang voor Veilig & Groen. En dat zullen ze ook nog eeuwen moeten doen. Duurzaamheid, spaarzaamheid en een langetermijnvisie moeten het beleid bepalen.

Concrete actiepunten

 • Ook bij een toenemend takenpakket, bijvoorbeeld als gevolg van maatregelen van het Rijk, mag het tarief van de waterschapsbelastingen gemiddeld niet meer dan 3 procent per jaar stijgen. Indien de werkzaamheden het toelaten, moet deze stijging zoveel mogelijk beperkt worden.
 • Een praktische en effectgerichte werkwijze van het hoogheemraadschap moet leiden tot minder beleidsstukken en minder managementkosten en een grotere verantwoordelijkheid laag in de organisatie.
 • Bij de verbetering van de waterkwaliteit moet men uitgaan van de gebiedseigen karakteristiek, de fysische en natuurlijke aspecten daaronder begrepen.
 • Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de lokale kennis moet zoveel mogelijk met lokale aannemers en andere bedrijven gewerkt worden.
 • De waterschapsbelasting van minderdraagkrachtigen moet kwijtgescholden kunnen worden.
 • Het hoogheemraadschap moet als overheid maatschappelijke en particuliere initiatieven in relatie tot het waterbeheer zoveel mogelijk ondersteunen, voor zover dat past binnen het takenpakket.
 • Het hoogheemraadschap moet meer actief en vooraf communiceren met alle betrokkenen over het beleid en over de uit te voeren werkzaamheden.
 • Het hoogheemraadschap heeft een directe verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de eigen cultuurhistorische geschiedenis, de poldermolens daaronder begrepen.
 • De poldermolens van het hoogheemraadschap en van anderen kunnen ingezet worden ter ondersteuning van de bestaande bemaling en als noodbemaling. Daartoe komt het hoogheemraadschap met een stimuleringsregeling.
 • De cultuurhistorische aspecten van het waterbeheer, zoals dijken, molens en gemalen, kunnen uitstekend ingezet worden bij het verhogen van het waterbewustzijn.
 • Voor zover mogelijk moeten de eigendommen van het hoogheemraadschap, waaronder de dijken opengesteld worden voor recreatief, agrarisch, natuurlijk of anderszins medegebruik.
 • De eventuele schade door muskusratten en andere dieren moet op en zo diervriendelijk mogelijke manier aangepakt worden.
 • De visstand is een belangrijk onderdeel van de waterkwaliteit en de visvriendelijkheid van gemalen, de vispasseerbaarheid van waterstaatkundige werken en het visstandbeheer moeten daarop afgestemd zijn.
 • Regentonacties en andere publieksacties om minder regenwater in het riool en in de sloot te krijgen, moeten ondersteund en gestimuleerd worden.
 • Het hoogheemraadschap moet zoveel mogelijk energie-neutraal werken, met inzet van groene energie.

Verantwoording

Het waterschap is een echte doe-democratie, een functionele overheid die voor een belangrijk deel werkt binnen de kaders zoals deze door de algemene democratieën, zoals Rijk, provincie en gemeenten, worden bepaald. Dat betekent dat het bestuur van het waterschap beleidsarm is.

Daarom komt het waterplatform Groen, Water &Land niet met een ‘verkiezingsprogramma’,
maar met een overall visie op het waterschap.

Omdat het waterschap vooral een uitvoerende overheid is, is de visie van Groen, Water & Land voor een belangrijk deel gericht op het proces, op het gedrag en de intenties van het waterschap: op gebiedsgericht werken, op samenwerken, op openheid en transparantie, op efficiëntie en doelmatigheid.
Daarom is de visie van GW&L ook een lange termijn visie en weinig onderhevig aan de waan van de dag.
Met deze visie, die we vanaf de oprichting hanteren, hopen we nog vele decennia een bijdrage te kunnen leveren aan het goed functioneren van het waterschap, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
© 2019

Deel dit

Reacties gesloten.