april 15, 2024

Onze doelstelling en missie

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiOnze doelstelling en missie

Uit onze statuten:

Doel

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel:

 1. de bevordering van de betrokkenheid van inwoners van het gebied bij waterschapszaken in het algemeen en bij het werk van het hoogheemraadschap in het bijzonder.
 2. de bevordering van het waterbewustzijn bij de inwoners en anderen binnen en buiten het gebied.
 3. het behartigen van de belangen van de leden en van inwoners conform de doelstellingen en uitgangspunten van de vereniging.

Uitgangspunten

Artikel 4.

Bij de realisatie van haar doelen hanteert de vereniging de volgende uitgangspunten:

 1. de vereniging onderneemt, stimuleert, coördineert, luistert, spreekt en besluit met respect voor alle belangen en alle betrokkenen en conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 2. de vereniging is een onafhankelijke organisatie zonder binding met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie.
 3. de vereniging houdt rekening met de maatschappelijke gevolgen bij de beleids- en besluitvorming van de vereniging en van het hoogheemraadschap.
 4. de vereniging volgt de beleids- en besluitvorming binnen en buiten het hoogheemraadschap op een positief kritische wijze, ter waarborging van de belangen van de leden en de inwoners van het gebied.

De vereniging streeft ernaar dat:

 1. het hoogheemraadschap ervoor zorgt dat het gebied leefbaar en bewoonbaar is, nu en in de toekomst, ten behoeve van alle inwoners van het gebied in de breedste zin van het woord.
 2. het watersysteem robuust en toekomstbestendig wordt ingericht, tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten.
 3. bij een robuust en toekomstgericht watersysteem wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen op lange termijn, zoals klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging.
 4. bij een robuust en toekomstgericht watersysteem de maatschappelijke ontwikkelingen in de breedste zin van het woord worden gevolgd en indien noodzakelijk het beleid daarop wordt aangepast.
 5. het watersysteem integraal wordt ingericht en beheerd, waarbij het collectief belang, met respect voor de specifieke belangen, voorop staat.
 6. het hoogheemraadschap daarbij samenwerkt met alle relevante maatschappelijke partijen en inwoners, waarbij een goede en verantwoorde beleids- en besluitvorming is
 7. het hoogheemraadschap open en transparant functioneert, waarbij ter waarborging van de democratische legitimiteit verantwoording wordt afgelegd aan het College van Hoofdingelanden in het bijzonder en aan de samenleving in het algemeen.
 8. de maatschappelijk zo laag mogelijke kosten functioneel worden verdeeld op basis van de relatie tussen belang en betaling, waarbij de veroorzaker van de kosten of de baathebber van de uitgaven als eerste aangesproken worden.

Middelen

Artikel 5.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. als platform te functioneren voor mensen die zich willen inzetten op het terrein van waterschapszaken en het watersysteem.
 2. als platform te functioneren voor het hoogheemraadschap om de leden van de vereniging en de inwoners van het gebied te kunnen betrekken bij de beleids- en besluitvorming.
 3. de leden en de inwoners van het gebied te informeren over waterschapszaken, het watersysteem en andere relevante zaken.
 4. de leden en de inwoners van het gebied te betrekken bij de beleids- en besluitvorming van de vereniging en van het hoogheemraadschap.
 5. samen te werken met andere maatschappelijke instellingen en inwoners overeenkomstig doelstellingen en uitgangspunten.
 6. de belangen, meningen, kennis en inzichten van de leden en de inwoners voor zover nodig en mogelijk in te brengen bij de beleids- en besluitvorming van het hoogheemraadschap.
 7. deel te nemen aan de verkiezingen van het waterschapsbestuur en daarbij een lijst kandidaat-bestuurders in te dienen, conform de doelstellingen en uitgangspunten van de vereniging.
 8. het doen van onderzoek naar relevante aspecten van het waterbeheer en het watersysteem, dit alles ter ondersteuning bij de realisatie van de doelstellingen.
 9. alle overige haar ten dienste staande wettelijke middelen, in de ruimste zin van het woord.

 

110512 waterfotos 024