mei 27, 2024

Onze visie in hoofdlijnen

Waterschappen zijn een praktische, functionele overheid met een gespecialiseerde taak: water keren, water beheren, water zuiveren en deels wegen beheren. Dat vraagt ook om een praktische aanpak voor de praktische problemen. Met praktische medewerkers en bestuurders, met kennis van zaken en met kennis van de regio. De lokale maat in waterbeheer.

Overheden zijn van én voor ons allemaal: betrouwbaar en degelijk, met aandacht en respect voor alle belangen: landbouw en natuur, bewoners en bedrijfsleven. Met een rechtvaardig beleid en met rechtvaardige belastingen. Duurzaam, spaarzaam en met een langetermijnvisie.

Veilige dijken zijn stabiele dijken op hoogte, sober en doelmatig aangelegd. Er bestaan geen liberale, socialistische of christendemocratische dijken, alleen maar veilige dijken op hoogte. Het hoogheemraadschap moet dan ook besturen op basis van praktische en functionele uitgangspunten, niet op basis van ideologische discussies. Het waterschap is een praktische uitvoeringsorganisatie en geen speeltuin voor baantjesjagers.

Droge voeten en schoon water is voor iedereen van belang. In het stedelijk gebied moet het hoogheemraadschap dan ook het stedelijk belang voorop zetten, in landbouwgebieden het landbouwbelang en voor natuurterreinen het natuurbelang. Zo werkt het waterschap voor álle belangen, zonder onderscheid en met respect voor álle belangen.

Voor een goed waterbeheer moet het hoogheemraadschap samenwerken met vele andere partijen. Dat vraagt een open en flexibele aanpak, met een duidelijk beleid en met respect voor alle partijen en voor alle belangen. Betrouwbaar en degelijk. Terug naar de basis, terug naar u als inwoner, als stedeling of agrariër, ondernemer of recreant.

De waterschapsbelastingen is úw geld, geld van ons allemaal. Daarmee moet je sober en doelmatig omgaan. Met een rechtvaardige waterschapsbelasting, een goed kwijtscheldingsbeleid voor minderdraagkrachtigen en zonder overbodige franje.

 

110512 waterfotos 048