april 15, 2024

De waterschapsorganisatie

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiOm voldoende maatschappelijk draagvlak te kunnen creëren is een goed functionerende organisatie van essentieel belang. Wel is er al veel bereikt, maar er zijn nog vele verbeterpunten. Op dit terrein is er ook veel mogelijk omdat het HHNK vele vakbekwame en betrokken medewerkers kent. Om het functioneren van de organisatie verder te verbeteren zal naar ons inzicht de verantwoordelijkheid lager in de organisatie gelegd moeten worden en moeten de vakbekwame medewerkers meer gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen en initiatieven te ontplooien. Een organisatiecultuur die dat mogelijk maakt, is daarbij onontbeerlijk.

Het hoogheemraadschap zal zich verder moeten ontwikkelen tot een open en transparante organisatie, met betrokken medewerkers, managers én bestuurders die zich verantwoordelijk voelen en ook verantwoordelijkheid durven te nemen. Een sterke en toegankelijke organisatiecultuur is daarbij een essentiële voorwaarde.

Om een goede externe communicatie op gang te brengen, is het noodzakelijk dat je als bestuur en medewerkers een duidelijke en gemeenschappelijke visie op het werk en op de organisatie hebt. Op veel terreinen is er op dit moment veel beleid vastgelegd in nota’s en rapporten. Maar veel beleidsplannen, en zeker gedetailleerde beleidsplannen, moeten constant aangepast worden aan veranderende omstandigheden of inzichten. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar de ontwikkeling van een bredere visie, waardoor er ruimte bestaat om in de praktijk in te spelen op de omstandigheden. Zo wordt de medewerker in het veld de mogelijkheid geboden om op basis van zijn of haar vakbekwaamheid en de eigen verantwoordelijkheid een invulling te geven in de dagelijkse praktijk. Daarnaast biedt een goede visie ook een duidelijke richting voor de toekomst. Nogmaals, een visie is geen gebundelde stapel beleidsrapporten, maar een kort en bondig beeld van de toekomst.

Het hoogheemraadschap zal een brede en algemeen gedragen visie op het werk en de organisatie moeten ontwikkelen. Zo kunnen het denken en doen van medewerkers, managers en bestuurders op elkaar afgestemd worden. En met een duidelijke visie kan er richting gegeven worden aan het werk, zonder dat de vakbekwame medewerker in zijn of haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden onnodig wordt ingeperkt.

 

IMG_3762   110514 012