juni 14, 2024

De hoogheemraden en het coalitie-akkoord

Na een vlot verlopen formatie zijn de dagelijks bestuurders van het waterschap bekend geworden.

Van Groen, Water & Land is Klazien Hartog wederom hoogheemraad geworden en zij behoud haar portefeuille Integraal watersysteem stedelijk gebied en cultureel historisch erfgoed, waaronder al het watererfgoed.

Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed
 • Watersystemen stedelijk gebied
 • Klimaatadaptatie (1)
 • Watertoets
 • Waterprogramma
 • Uitwerking Deltavisie HHNK
 • Baggerbeleid (1)
 • Baggerplannen stedelijk gebied
 • Baggerdepots
 • Uitwerking NBW 2003 (2)
 • Watersysteemstudie/wateropgave 2.0 (2)
 • Uitwerking KRW (2)
 • Gemalen (2)
 • Grondwater
 • Visstandbeheer
 • Zwemwater
 • Watererfgoed (1)
 • Uniecommissie watersystemen

Voor de Boeren Burger Beweging is nieuwkomer en lijsttrekker Jos Beemsterboer hoogheemraad geworden met Integraal watersysteem landelijk gebied in zijn portefeuille.

Integraal waterbeheer (landelijk gebied)
 • Watersystemen landelijk gebied
 • Peilbesluiten
 • Uitwerking NBW 2003 (1)
 • Uitwerking KRW (1)
 • Landinrichting en (agrarisch) natuurbeheer
 • Boezembeheer
 • Gemalen (1)
 • Klimaatadaptatie (2)
 • Baggerbeleid (2)
 • Baggerplannen landelijk gebied
 • Jachtrecht
 • RBO Rijn-West
 • Laag Holland
 • Strategisch Groenoverleg Provincie NH
 • Veenweideinnovatiecentrum (VIC) (1)

Voor de PvdA is Marjan Leijen hoogheemraad geworden met de portefeuille die zij al had: waterketen en daarbij duurzaamheid en innovatie.

Waterketen, duurzaamheid en innovatie
 • Afvalwater
 • Slibstrategie
 • Zuiveringswerken
 • Vierde zuiveringstrap
 • Samenwerken in de keten
 • Sanering lozingen buitengebied
 • Milieu- en energiebeleid
 • Energie- en grondstoffenfabrieken
 • Watererfgoed (2)
 • Uniecommissie waterketen en emissies
 • Duurzaamheid
 • Innovatie
 • Veenweideinnovatiecentrum (VIC) (2)

Voor de VVD is Arnold Langeveld hoogheemraad geworden met waterveiligheid en wegen in zijn portefeuille.

Waterveiligheid en wegen
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Primaire en regionale waterkeringen
 • Kustbeheer
 • Toekomst IJsselmeer-Markermeer
 • Waddengebied
 • Muskusratten
 • Uniecommissie Waterkeringen
 • Wegenbeleid
 • Vaarwegen
 • Uniecommissie Wegen

En voor de categorie ongebouwd is Simon Ruiter hoogheemraad geworden met in zijn portefeuille financiën.

Middelen en participatie
 • Financiën
 • Heffing en invordering
 • Kostentoedeling
 • Planning & control
 • Personeel & organisatie
 • Huisvesting, eigendommen en erfpacht
 • Informatie en automatisering
 • Inkoop en aanbesteding
 • Participatie

Met zijn vijven en onze dijkgraaf hebben we een heel mooi team om met de uitdagingen waar we voor staan aan de slag te gaan.

Klik hier om het coalitieakkoord te lezen: